O nama.  | Organizacijska tijela  | Edukacija  | Program specijalizacije  | Obavijesti  | Skupovi  | Galerija  | Linkovi  | Statut  | Kontakt

O nama.

Organizacijska tijela

Edukacija

Program specijalizacije

Obavijesti

Skupovi

Galerija

Linkovi

Statut

Kontakt

STATUT Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, rekonstruktivnu i plastičnu kirurgiju lica

 

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, rekonstruktivnu i plastičnu kirurgiju lica  

donosi sljedeći

STATUT  STRUČNOG  DRUŠTVA  HLZ

I. OPĆE ODREDBE 

članak 1. 

Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, rekonstruktivnu i plastičnu kirurgiju lica  kirurgiju osnovano je 1998. godine kao stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora te znanstveno tijelo Hrvatskog liječničkog zbora koje okuplja liječnike i druge visoko kvalificirane stručnjake iz područja maksilofacijalne kirurgije, te srodnih struka kojima je područje rada plastična, rekonstruktivna i estetska kirurgija koji rade i sudjeluju na području Republike Hrvatske.

Osim specifičnih stručno-znanstvenih i organizacijskih zadataka iz svog djelokruga, Društvo radi u duhu općih principa i zasada proklamiranih u Statutu HLZ. 

članak 2. 

Naziv društva je Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, rekonstruktivnu i plastičnu kirurgiju lica  ( u daljnjem tekstu DRUŠTVO), sjedište Društva je u Zagrebu, Klinička bolnica Dubrava, Av. Gojka Šuška 6.

Na memorandumu i drugim službenim dokumentima hrvatskom nazivu dodaje se i engleski naziv. Engleski naziv društva je CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION, CROATIAN SOCIETY FOR MAXILLOFACIAL, PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY OF THE FACE.

Društvo ima svoj pečat četvrtastog oblika, u čijem gornjem redu piše Hrvatski liječnički zbor; a u drugom redu piše Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, rekonstruktivnu i plastičnu kirurgiju lica . Zbog međunarodnog komuniciranja dodaje se i naziv na engleskom jeziku i to u prvom redu Croatian Medical Association, a u drugom redu: Croatian Society for maxillofacial, plastic and reconstructive surgery of the face.  Ispod svega je Tajništvo-Secretary s adresom.

Društvo ima amblem u obliku shematskog prikaza glave i vrata. 

članak 3. 

Rad Društva je javan i određen je odredbama ovog Pravilnika, Statutom HLZ i drugim općim aktima HLZ kao i pravilima internacionalnih društava čiji je član (IAOMS, EACMFS). 

II. ZADACI  DRUŠTVA 

članak 4. 

Temeljni zadaci Društva jesu: 

-Raditi na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svog članstva, organizirati stručne i znanstvene sastanke i kongrese, seminare i predavanja te tečajeve usavršavanja.
-U svrhu što plodotvornijeg rada na stručnom i znanstvenom polju, aktivno surađivati sa znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama. 
-Predstavljati kiruršku struku u stručnim i znanstvenim tijelima Hrvatskog liječničkog zbora, te razvijati stalnu suradnju s ostalim društvima i sekcijama Zbora na području zajedničkog interesa.
-Suradnja sa stručnim i znanstvenim društvima maksilofacijalnih, plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih kirurga u drugim zemljama te kao član Internacionalnih društava predstavljati nacionalne interese svoje struke.
-Pratiti organizaciju i rad zdravstvene djelatnosti u okvirima i području svoje stručne kompetencije, predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti mjerodavnim organima i organizacijama.
-Razraditi kriterije o stručnim kvalifikacijama liječnika i standardima u zdravstvu iz svog područja djelovanja, te ukoliko to nadležne institucije zahtijevaju dati mišljenje prilikom izbora liječnika na rukovodeća mjesta, kao i prilikom izbora u zvanje primarijus.
-Raditi na podizanju zdravstvene kulture stanovništva, koristeći uz ostalo i sredstva javnog informiranja.
-Kod svojih članova stalno njegovati i razvijati načela liječničke etike i razvijati povezanost među svojim članovima kao i među članstvom HLZ u cjelini.                -U suradnji s Liječničkom komorom nadzirati stručni rad svojih članova i ostalih specijalista iz maksilofacijalne, plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije te srodnih kirurških struka, poduzimati mjere za zaštitu rada svojih članova i za zaštitu bolesnika. 

III. ČLANSTVO

članak 5.

Članovi Društva su: redovni članovi, specijalizanti, izvanredni članovi i počasni članovi.  

I.REDOVNIM članom Društva može postati: 

Liječnik građanin Republike Hrvatske koji je član HLZ i specijalist maksilofacijalne odnosno oralne kirurgije.  

II. IZVANREDNIM članom Društva može postati:      

1. Liječnik građanin Republike Hrvatske koji je član HLZ,

2. Liječnici kirurških struka, kojima je uže područje rada maksilofacijalna,  plastična, rekonstruktivna ili estetska kirurgija. 

III. POČASNIM članovima mogu postati visokokvalificirani stručnjaci koji su dali osobiti doprinos u razvoju i unapređenju Društva te struke uopće, a imenuju se na prijedlog predsjednika Društva ili tajnika koji potvrđuje Skupština Društva, tj. Upravni odbor, a mogu biti iz zemlje i inozemstva.    

Članove Društva prima Upravni odbor na temelju ispravno popunjene pristupnice.

     Članstvo u Društvu prestaje:

 • Istupanjem iz članstva po vlastitoj želji
 • Prestankom članstva u Zboru
 • Neplaćanjem članarine, a nakon pismene opomene o tome
 • Smrću člana
 • Višom silom

članak 6. 

Prava i dužnosti članova jesu:

 • Pridržavanje načela medicinske etike, da svojim postupcima i radom ne narušavaju ugled Društva, Zbora i liječničkog poziva
 • Razvijanje i usavršavanje svoga znanja
 • Objavljivanje znanstvenih i stručnih radova u publikacijama Društva i Zbora
 • Da biraju i budu birani u organe Društva, da daju prijedloge i primjedbe na rad Društva i njegovih organa, da podnose žalbe i prigovore u slučajevima predviđenim ovim Statutom i Statutom Zbora.
 • Pravo je članova da Društvo štiti njihov moralni i materijalni ugled
 • Da redovito plaćaju članarinu
 • Da imaju povlastice na skupovima u organizaciji Društva
 • Da se učlanjuju u međunarodna i inozemna društva maksilofacijalnih, plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih kirurga sa svim pravima i dužnostima koja iz toga proističu

Predsjednik, godišnji predsjednik, dopredsjednik, tajnik Društva ili član Suda časti može biti samo redovni član društva. 

IV. ORGANI  DRUŠTVA

članak 7. 

Organi Društva su Skupština i Upravni odbor

Tijela Društva su: ogranci, sekcije i komisije (radne grupe). 

članak 8. 

Skupština 

Skupština je najviši organ Društva. Skupština se sastaje prema potrebi, a barem jedamput godišnje na Godišnjem sastanku.

Skupštinu saziva predsjednik Društva u ime Upravnog odbora. Upravni odbor saziva Skupštinu na vlastitu inicijativu, te ako to zatraži najmanje 10 članova ili Glavni odbor Zbora.

Skupština se saziva najkasnije mjesec dana po postavljanju zahtjeva, a mora se objaviti najmanje 15 dana ranije. 

članak 9. 

Skupštinu čini plenum članstva, ali mora biti nazočna natpolovična većina svih redovitih članova. 

članak 10. 

Skupština donosi  pravovaljanje  zaključke ako joj prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja delegata ili svih članova.

Rad Skupštine vodi radno predsjedništvo kojeg bira Skupština među svojim članovima, na prijedlog jednog ili više članova Skupštine. Predsjedavajući Radnog predsjedništva je dogovorno jedan od tri člana, ili onaj član koji je dobio najviše glasova.

Osim Radnog  predsjedništva  Skupština bira zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.

Dnevni red zasjedanja utvrđuje Skupština, a prijedlog dnevnog reda daje Upravni odbor Društva uz poziv za Skupštinu.

Stavljanje predmeta na dnevni red može predložiti grupa od najmanje pet članova  Društva.

O svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjedavajući radnog predsjedništva, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika.

Glasovanje je obvezatno tajno za izborne funkcije Društva: za predsjednika, prvog dopredsjednika i članove Upravnog odbora. Za ostale funkcije, kao radno predsjedništvo, komisije (radne grupe), delegate za Skupštinu Zbora i druge, glasovanje može biti javno ili tajno. Glasovanje je tajno ako o tome odluči jedna trećina nazočnih delegata.  

članak  11. 

            Skupština Društva:

 • donosi Pravilnik o radu Društva,
 • bira i razrješava Upravni odbor,
 • bira predsjednika i godišnjeg predsjednika,
 • odlučuje glasovanjem o primitku redovitih i pridruženih članova  Društva,
 • odlučuje o formiranju komisija odnosno radnih grupa Društva,
 • utvrđuje planove i program rada,
 • utvrđuje financijske planove Društva,
 • odlučuje o izvješćima  Upravnog odbora i ostalih tijela Društva,
 • daje prijedloge i obrazloženja za dodjelu odlikovanja, odličja i diploma
 • daje prijedloge i obrazloženja za izbor u članstvu Hrvatske akademije medicinskih znanosti.
 • raspravlja i odlučuje i o svim ostalim pitanjima koja su stavljena na dnevni red u okvirima svoje nadležnosti prema Statutu HLZ i ovom Pravilniku. 

članak 12. 

Upravni odbor 

Upravni odbor je upravno tijelo društva. Njegovi zadaci su slijedeći:

 • sprovodi u dijelo sve odluke skupštine,
 • organizira svekoliki rad na sprovođenju zadataka Društva iz čl. 3 ovog  Pravilnika,
 • odlučuje glasovanjem o primitku redovitih i pridruženih članova  Društva,
 • formira komisije odnosno radne grupe Društva i bira delegate Društva u  HLZ,
 • predlaže kandidate za dodijelu odličja Zbora,  diploma,  pohvala i zahvalnica samog Društva, te ih obrazlaže,
 • predlaže i obrazlaže izbor u članstvo Hrvatske akademije medicinskih znanosti,
 • predlaže Glavnom odboru  i Skupštini Zbora izbor počasnih članova  Zbora.         Počasni članovi su istaknuti znanstvenici i stručnjaci iz  Republike Hrvatske i inozemstva zaslužni za razvitak znanstvene misli, rada Društva i struke u cijelosti.
 • vodi svekoliko administrativno i financijsko poslovanje Društva,
 • podnosi izvješće o radi Skupštini Društva i tijelima HLZ,
 • angažira se u stijecanju materijalnih sredstava za rad Društva,
 • djeluje i odlučuje i o ostalim pitanjima  iz područja svoje nadležnosti u okvirima dobivenih ovlaštenja  od Skupštine i odredbi ovog  Pravilnika i Statuta HLZ. 

članak  13.

Upravni odbor čine članovi izabrani na Skupštini Društva. Osim njih članove Uravnog odbora čini predsjednik, tri neposredno ranija predsjednika, izabrani predsjednik i dopredsjednik te tajnik Društva.

Skupština među svojim članovima izabire članove Upravnog odbora. Predsjednik, izabrani predsjednik, dopredsjednik i blagajnik se na prijedlog Upravnog odbora biraju neposrednim tajnim glasovanjem na Skupštini Društva. Tajnik Društva se izabire, na prijedlog predsjednika, među svim članovima Društva. Izabran je onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu broja glasova nazočnih delegata. Prilikom osnivanja društva Skupština tajnim glasovanjem bira tri člana na mjestu neposredno ranijih predsjednika na mandat od tri, dvije odnosno jedne godine. Za izbor je potrebna nadpolovična većina nazočnih Delegata.

Kandidate za članove upravnog odbora može predlagati, uz obrazloženje, i bilo koji član Skupštine. Pri predlaganju i izboru kandidata valja voditi brigu o zastupljenosti kandidata po ograncima ili regijama  Republike.

Predsjednik, izabrani predsjednik, neposredni raniji predsjednik, tajnik i blagajnik Društva čine Izvršni odbor Društva, koji obavlja svakodnevne poslove.

Mandat članova upravnog odbora, predsjednika i prvog dopredsjednika traje četiri godine. Nitko ne može biti članom  Upravnog odbora, predsjednikom i prvim dopredsjednikom dulje od dva mandata uzastopce, osim ako se za to izjasni nadpolovična većina svih članova Skupštine. Mandat delegata Skupštine traje cijelo četiri godišnje izborno razdoblje.  

članak  14. 

Predsjednik Društva predstavlja Društvo, saziva sjednice Upravnog odbora, organizira i vodi stručni  i znanstveni rad Društva, brine se o zvršavanju odluka Skupštine, zajedno sa tajnikom podpisuje službenu dokumentaciju Društva.

U slučaju spriječenosti predstavlja ga dopredsjednik Društva, a u slučaju spriječenosti dopredsjednika jedan od članova Upravnog odbora, kojeg ovaj ovlasti.  

članak  15. 

Tajnik Upravnog odbora vodi tajništvo, brine se za uredno poslovanje administracije, čuva arhivu, sastavlja tajnički izvještaj za Skupštinu Društva i potpisuje  uz predsjednika službenu korespodenciju. Vodi brigu o sjednicama Upravnog odbora, sakuplja i sređuje izvještaje ogranaka, te obavlja i druge dužnosti koje mu povjeravaju predsjednik i Upravni odbor.

U slučajevima spriječenosti zamjenjuje ga drugi tajnik, odnosno neko od članova Upravnog odbora koji bude od istog ovlašten.

Rizničar rukovodi novčanim poslovanjem, brine se za naplatu članarine, te za vodjenje financijske dokumentacije. Skupšini Društva podnosi izvještaj o novčanom poslovanju i izrađuje prijedlog financijskog plana.  

V.  TIJELA DRUŠTVA 

članak  16.

Tijela Društva su: ogranci, sekcije i komisije (radne grupe). 

Ogranak je stručno tijelo, kojeg  osnivaju Društvo  i jedna ili više  podružnica Zbora, na temelju zajedničkog dogovora.  Preduvjet za osnivanje ogranaka  je da okuplja najmanje 20 članova. Osnivanje ogranaka odgovara skupština Društva, odnosno  Upravni odbor uz naknadnu potvrdu osnivanja od strane Skupštine Društva. Ogranci nose naziv Društva s podnazivom ogranka i nazivom mjesta u kojem je sjedište ogranka. Radom ogranka rukovodi izvršni odbor od tri ili više članova, kojeg  biraju članovi ogranka na svom plenumu. Mandat  izvršnog odbora  ogranka  traje četiri godine.

Članovi izvršnog odbora ogranka biraju između sebe predsjednika,  tajnika i blaganika.

Rad ogranka je reguliran odredbama ovog Pravilnika i Statutom područnica HLZ iz mjesta u kojem mu je sjedište. Ogranak može donositi i svoje normativne akte, koji moraju biti u skladu  s ovim  Pravilnikom i Statutom HLZ. 

članak  17.

Sekcije društva se mogu osnovati za pojedina uža područja znanstvenog i stručnog dijelovanja iz djelokruga Društva. Sekcije se  osnivaju na prijedlog najmanje dvadeset  članova  Društva. Osnivanje sekcije  odobrava Upravni  odbor s naknadnom potvrdom Skupštine Društva, ili neposrednom odlukom Skupštine Društva.  Sekcija nosi naziv Društva s  podnazivom sekcije.

Radom sekcije rukovodi izvršni odbor od tri ili više članova, kojeg biraju članovi sekcije na plenarnom sastanku. članovi izvršnog odbora biraju izmeču sebe predsjednika, tajnika i blaganika.  Mandat članova izvršnog odbora traje četiri godine,  usporedno s trajanjem mandata upravnog odbora Društva i Skupštine Društva.

Rad sekcije je reguliran odredbama ovog Pravilnika i Statutom Zbora, sekcija može donositi i svoje normativne akte,  koji moraju biti u skladu s ovim Pravilnikom i Statutom Zbora. 

članak  18.

U cilju uspješnijeg i pravodobnog riješavanja pitanja iz  djelatnosti Društva, Skupština i Upravni odbor mogu osnivati odgovarajuće komisije i radne grupe. Komisije proučavaju pitanja općeg značenja (npr. komisija za etiku, za staleška pitanja etc) te podnosi mišljenja i prijedloge Upravnom odboru i Skupštini. Radne grupe  proučavaju pitanja iz užeg  stručnog područja te podnose mišljenja i prijedloge Upravnom odboru, Skupštini i u međunarodnim tijelima čiji su članovi.

Komisije i radne grupe se sastoje od tri ili više članova. Mogu biti stalne s mandatom od 4 godine ili formirane "ad hoc" za rješavanje određenog zadatka.

Predsjednika komisija i radnih grupa bira Upravni odbor ili Skupština. Predsjednik predlaže članove svoje komisije ili grupe po stručnim i znanstvenim kriterijima, a bira ih Upravni odbor ili Skupština. Predsjednici komisija i stalnih radnih grupa su po funkciji članovi Upravnog odbora Društva.  

Časni sud

Časni sud čine tri člana koji između sebe biraju Predsjednika. Mandat časnog suda je četiri godine. Časni sud bira Skupština Društva. Funkcija časnog suda je provođenje stegovnih postupaka.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjednik Društva, Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili jedna desetina članova. 

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • opomena
 • javna opomena
 • isključenje iz društva
 • prijedlog komori za oduzimanje licence 

Za mjeru isključenja iz Društva potrebna je suglasnost Izvršnog odbora. 

Časni sud rješava također i sporove koji nastaju između pojedinih članova Društva o pitanjima koja proizlaze iz njihovih odnosa, ukoliko su ponašanja članova u tim odnosima u suprotnosti s kodeksom ponašanja Društva.

Ovaj posebni postupak pokreće se na zahtjev bilo kojeg člana, koji smatra da neki drugi član Društva kršeći kodeks ponašanja šteti njemu osobno,njegovoj obitelji, ugledu, poslovnoj djelatnosti ili sličnom. 

Svaki član Društva dužan je odazvati se pozivu časnog suda. 

Časni sud odlučuje većinom glasova. Časni sud izrađuje pismeni otpravak svoje odluke i dostavlja ga uključenim članovima, Izvršnom odboru, Nadzornom odboru i objavljuje ga na oglasnoj ploči ili glasilu Društva. 

Protiv odluke časnog suda može se podnijeti žalba Skupštini Društva. Rok za podnošenje žalbe je 15 dana i teče od dana dostave pismenog otpravka odluke. 

VI.  ODLIČJA  DRUŠTVA 

članak  19. 

Osim odličja Hrvatskog liječničkog zbora, koja dodjeljuje Skupština Zbora na prijedlog Glavnog odbora Društva, Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju  lica dodjeljuje i svoja odličja. To su Začasno članstvo, Pohvale s plaketom i Zahvalnice.

Začasno članstvo i Pohvale s plaketom dodjeljuje Skupština Društva na temelju obrazloženog prijedloga predlagatelja i Upravnog odbora. Zahvalnice dodjeljuje Upravni odbor Društva na temelju prijedloga predlagatelja.

Začasno  članstvo, Pohvale s plaketom i Zahvalnice se dodjeljuju  inozemnim djelatnicima za doprinos svjetskoj medicicini i za dugogodišnju suradnju s Hrvatskim društvom.

Začasno članstvo je najviše  odličje koje dodjeljuje Društvo, za iznimne zasluge na razini Republike Hrvatske ili svjetske medicine.

Pohvala s plaketom se dodjeljuje za izrađene zasluge na razini Republike Hrvatske ili za posebne zasluge inozemnih stručnjaka. Dodjeljuje se u pravilu na Godišnjem sastanku.

Zahvalnice se dodjeljuju za zasluge na regionalnoj razini.  

VII. IZVORI FINANCIRANJA 

članak   20. 

            Izvori financiranja Društva su:

 1. Prihod od članarine
 2. Prihodi od stručnih i znanstvenih skupova
 3. Dotacije zdravstvenih i drugih fondova i zajednica, farmaceutskih i drugih tvrtki
 4. Prihodi od oglasa objavljenih u prigodnim ili povremenim publikacijama i drugim tiskanim materijalima Društva
 5. Prihodi od obavljenih radnih zadataka na temelju ugovora
 6. Donacija i drugo

Posebna pitanja iz oblasti financiranja reguliraju se prema Pravilniku o financijskom-materijalnom poslovanju Hrvatskog liječničkog zbora. 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

članak  21. 

Društvo prestaje postojanjem dvotrećinskog odlukom svih delegata Skupštine, ili praktičnim prestankom rada i djelovanja, a nakon odluke Glavnog odbora Zbora.

Ako Društvo prestane postojati njegova imovina postaje vlasništvo Zbora.

Društvo se može sjediniti, odlukom Skupštine, s drugim Društvom ili društvima Zbora, ili osnovati novo Društvo Zbora, sve nakon potvrde Glavnog odbora Zbora. U potonjim slučajevima imovina Društva postaje imovinom novog zajedničkog ili sjedinjenog Društva.  

članak  22. 

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga usvoji Skuština Društva i odobri Glavni odbor Hrvatskog liječničkog zbora. 

članak  23. 

Sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom reguliraju se prema odgovarajućim odredbama Statuta Hrvatskog liječničkog zbora.  

Datum usvajanja 28.4.1998 

TAJNIK:                                                                  PREDSJEDNIK:

Prof. dr. sc Darko Macan                                     Prof. dr. sc. Mišo Virag

 

 

 

© MFK | Izrada internet stranica - Valdez poslovne usluge | upogonjeno TYPO3 cms-om