Misija i vizija

MOGUĆI PRAVCI RAZVOJA KLINIČKE BOLNICE DUBRAVA

Povijesni osvrt

Klinička bolnica Dubrava nastala je iz Vojne bolnice Zagreb, a prvi znani pisani tragovi vode nas u daleku 1781. godinu kada je za vojničku bolnicu sagrađena zgrada u Novoj Vesi. Godine 1862. u adaptiranu zgradu u Vlaškoj ulici seli se vojna bolnica carsko-kraljevskog garnizona i dobiva ime Garnisonspital No 23 in Agram (Garnizonska bolnica br. 23 u Zagrebu). U to doba je bolnica raspolagala s 223 bolesničke postelje, a 1908. godine je započeta izgradnja nove zgrade na Kunišćaku s dodatne 84 postelje.

U razdoblju između dva svjetska rata Vojska Kraljevine SHS Domobransku bolnicu i Garnizonsku bolnicu 23 u Zagrebu spaja u Stalnu vojnu bolnicu IV armijske oblasti (1918.) i vrši se novi razmještaj odjela. O značaju i veličini tadašnjeg sanitetskog ustroja govori i podatak da od 1936. godine bolnicom ravnaju sanitetski generali.

Nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije 1941. godine bolnicu preuzima Ministarstvo oružanih sila Nezavisne države Hrvatske. Dio bolnice u Vlaškoj ulici nazvan je Bolnica maršala Laudona, a dio na Kunišćaku Bolnica Andrije Pasanca. U to doba je naročito veliki bolnički objekt adaptiran u Nadbiskupskom dječačkom sjemeništu u Voćarskoj 106.

Razvijenu mrežu zagrebačkih vojnih bolnica zatiču jedinice Narodno-oslobodilačke vojske kada su 8. svibnja 1945. ušle u Zagreb. Iste godine su zatečeni kapaciteti vojnih bolnica u Zagrebu preustrojeni u Centar vojnih bolnica Zagreb. Definitivni naziv Vojna bolnica Zagreb dobiva šezdesetih godina 20. stoljeća.

Povezanost Vojne bolnice Zagreb i zaštite zdravlja građanstva odredila su tri presudna događaja: godine 1948. kirurškom je odjelu dopušteno da 20% postelja koristi za liječenje civila, a tri godine kasnije je isto dopušteno i ostalim odjelima; godine 1958 / 59. uvedena je internistička i kirurška hitna služba za grad i godine 1960. otvorene su specijalističke polikliničko-konzilijarne službe za civilne osiguranike. Zdravstveno zbrinjavanje civilnog pučanstva vodilo je ka stalnom uvođenju novih djelatnosti i promicanju medicinskog, znanstvenog i nastavnog rada. Osobito je značajan podatak o udjelu hospitaliziranih civilnih osiguranika koji je 1974. veći od 60%.

Budući je smještaj Vojne bolnice Zagreb (VBZ) na tri lokacije postao kočnica daljnjem razvoju i napretku, silnim zalaganjem tadašnjeg vodstva bolnice (Dr. Slava Blažević), istaknutih pojedinaca (general Martin Špegelj) i uglednih liječnika VBZ započela je izgradnja novog kompleksa VBZ u Svetošimunskoj dolini, 1979. godine. Bolnica je projektirana i opremljena po uzoru na opće vojne bolnice u SAD i u drugim zemljama Zapada. Njeni kadrovi bili su godinama educirani u zemlji i inozemstvu kako bi mogli prihvatiti suvremeni koncept medicinskog rada i koristiti svu medicinsku opremu. Bolnica je dovršena i puštena u uporabu 1988. godine i svi dijelovi VBZ iz triju lokacija preseljeni su u moderan kompleks, opremljen tada najsuvremenijom opremom.

Tijekom agresije na Hrvatsku u bolnici nastaje izuzetno teška situacija. U rujnu 1991. organizirano je osobno izjašnjavanje djelatnika o lojalnosti Republici Hrvatskoj: 1100 od 1250 zaposlenih stavilo se na raspolaganje RH. i nakon toga je uslijedio poziv tadašnjeg ministra zdravstva Andrije Hebranga djelatnicima da ne napuštaju bolnicu. Nakon pregovora o mirnoj predaji i preuzimanju bolnice u civilni sustav zdravstva, dana 16. prosinca 1991. moderni i opremljeni kompleks VBZ, praktički bez oštećenja, sa osobljem i cjelokupnom opremom prelazi u vlasništvo RH i postaje dio njenog zdravstvenog sustava. Od prosinca 1991. godine do 1995. godine svjedočimo transformaciji Nove bolnice (1991.) preko Opće bolnice Zagreb (1993.) u Kliničku bolnicu Dubrava kada je ubrzano nastavljen njen kadrovski, financijski, materijalno-tehnički, stručni, znanstveni i nastavni rast i razvoj. Tijekom nešto više od dva desetljeća uključenja u sustav zdravstva RH Klinička bolnica Dubrava je postupno zadobila sve osobine europske bolnice, na ponos njenim djelatnicima i svekolikoj hrvatskoj medicini.

Uvjeti poslovanja

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova, pa tako i KB Dubrava (KBD) determinirano je prije svega odlukama i mjerama, koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH putem Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Pri tome mislimo na odluke i mjere koje utječu na poslovanje u najširem smislu te riječi.

Osim prethodno spomenutih odluka i mjera koje možemo nazvati eksternim na uvjete poslovanja utječu i tzv. interne odluke i mjere, koje su donijeli organi i tijela KB Dubrava, a sastavni su dio poslovne politike.

Slobodni smo napomenuti kako su tzv. interne odluke i mjere imale isključivo pozitivni utjecaj na uvjete poslovanja, što se ne može reći za neke od eksternih odluka i mjera.

Značajan pozitivni utjecaj na uvjete poslovanja imala bi odluka o utvrđivanju i definiranju stvarnog gravitacijskog područja, koje iznosi 250.000 do 500.000 stanovnika, umjesto određenih 150.000 osiguranika.

Unatrag više od pet godina u gravitacijsko područje za KBD uvršteno je odlukom ministarstva i područje Peščenice što za posljedicu ima značajan financijski učinak (opterećenje) na ekonomsko poslovanje bolnice, ali nije uslijedilo očekivano i traženo povećanje bolničkog limita.

Napominjemo da je KBD kao izvor sredstava za pokriće svih troškova vezanih uz građevinsko-tehničke karakteristike i neke specifičnosti kompleksa KBD koristi isključivo iz vlastitih sredstava čime se značajno opterećuje poslovanje.
Ovdje treba naglasiti da veliki dio instalacija i pripadajućih postrojenja zahtijeva redovito ispitivanje, odnosno pribavljanje odgovarajućih atesta, što predstavlja velike materijalne troškove, dok npr. druge bolnice koje nemaju te sustave ne moraju ni izdvajati ta sredstva iz tekućeg poslovanja.

Klinička bolnica Dubrava bez sumnje je najmoderniji, ali istovremeno tehničko-tehnološki najkompleksniji objekt u zdravstvu RH. Karakteristika najmoderniji i istovremeno najkompleksniji, osim niza prednosti, kako za korisnike zdravstvenih usluga, tako i djelatnike za sobom povlači i niz problema, koji u proteklih 22 godine nisu tretirani na odgovarajući način. Nažalost, od dana preuzimanja KBD nije odgovarajuće riješeno pitanje financiranja građevinsko-tehnološkog kompleksa, kao što je ova bolnica. Kao što svjedočimo, sustav amortizacije je 1991. godine ukinut u zdravstvenom sustavu.
Istovremeno KBD, u stručnom i medicinskom smislu, liječi najsloženije i najteže bolesnika u Republici Hrvatskoj.
Prethodna uprava KBD pokrenula je i riješila pitanje legalizacije objekta, te shodno tome, zatražila upis u zemljišne knjige. Taj proces upisa je sada u završnoj fazi.

Osnovne informacije o zdravstvenoj ustanovi

Klinička bolnica Dubrava (KBD) prema svom akreditacijskom i kategorizacijskom potencijalu, uvažavajući njezin povijesni razvoj i ulogu u Domovinskom ratu (Povelja Predsjednika RH) predstavlja kapitalnu ustanovu u sustavu zdravlja Republike Hrvatske.

KBD predstavlja građevinski najmoderniju bolnicu u državi najmlađu kliničku bolnicu u kojoj se izvodi nastava za studente Medicinskog, Stomatološkog, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Brojni djelatnici KBD su izabrani u znanstveno-nastavna zvanja na Medicinskim fakultetima u Rijeci, Splitu i Osijeku. Danas je jedna od vodećih bolnica sveukupnog državnog značaja. KBD je smještena u Svetošimunskoj dolini, na granici maksimirskog parka i Dubrave, ima površinu od 80.470 m2, stacionarni dio projektiranog kapaciteta 700-750 postelja, te prateće nemedicinske sadržaje.
U djelokrugu kirurških i internističkih disciplina bolnički odjeli organizirani su kao jedinice sa 24 postelje, na načelu stupnjevite skrbi. Osim jedinica intenzivnog liječenja postoje i tipizirane bolesničke jedinice sa svrhom pružanja poluintenzivne i standardne bolesničke skrbi. Oprema bolesničkih soba, sanitarni prostori uz svaku od njih i prostorije za dnevni boravak omogućuju bolesnicima vrlo visoku razinu udobnosti smještaja. Apartmanski odjel sa šest apartmana pruža najviši stupanj bolničkog komfora liječenja u RH.
Klinička bolnica Dubrava ima u funkciji oko 650 bolesničkih postelja (600 ugovorenih postelja) u stacionarnom dijelu bolnice, u kojima se godišnje liječi gotovo 25.000 bolesnika, a u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti pruži se više od 1.500.000 usluga za preko 400.000 bolesnika. U bolnici je zaposleno je ukupno 1.860 djelatnika uz omjer medicinskih i nemedicinskih djelatnika 75% : 25%. Iz kratko navedene "osobne iskaznice" razvidno je da ustanova ima ključnu ulogu u sustavu sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite pučanstva Grada Zagreba, Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske, a redovitim pružanjem visokodiferenciranih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i bolesnicima iz drugih regionalnih centra u Hrvatskoj. Funkcionalna struktura KB Dubrava po djelatnostima kako slijedi:
- bolničko liječenje i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita obavlja se na šest klinika i pet kliničkih zavoda, kao i na nižim organizacijskim razinama, navedenim u prikazu organizacijske strukture.
- dnevno bolnička opskrba u okviru ambulatnog liječenja iz pojedine djelatnosti obavlja se na šest klinika i pet kliničkih zavoda kao i na nižim organizacijskim razinama.

- djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija obavlja se u sklopu Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku.

- djelatnost bolničkog ljekarništva obavlja se u sklopu Centralne bolničke ljekarne KB Dubrava.

- znanstvena i nastavna djelatnost obavlja se na šest klinika i pet kliničkih zavoda kao i na pojedinim nižim organizacijskim razinama kako je navedeno u prikazu organizacijske strukture KB Dubrava.

- administrativne i pomoćne djelatnosti kojima se pruža podrška prilikom obavljanja gore navedenih djelatnosti u KB Dubrava, sukladno trenutno važećem Pravilniku o unutarnjem ustroju, obavljaju se u sklopu Ravnateljstva, Službe za pravne, kadrovske i opće poslove, Službe za ekonomsko- financijske poslove, Službe za nabavu, Službe tehničkih poslova, Službe integriranih sustava zaštite i Službe za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Tehničke karakteristike i specifičnosti kompleksa Kliničke bolnice Dubrava

Kompleks KBD prostire se na ukupnoj površini od 172.808m2 i čini ga sama grupa objekata središnje lociranih u odnosu na prostor ukupne razvijene natkrivene površine 89.000 m2 i 69.000 m2 zatvorene površine te više pratećih objekata s razvedenim prometnicama, parking prostorima, zelenim površinama ozelenjenim niskim i visokim raslinjem prostorima za odmor, šetnju i rekreaciju.
Samo iz podataka o 69.000m2 zatvorene površine da KBD raspolaže sa preko 100 m2 po instaliranom krevetu, odnosno preko110 m2 po ugovorenom krevetu. Napominjemo da prema raspoloživim podacima proizlazi da ovaj pokazatelj na nivou bolničke djelatnosti RH iznosi cca 30m2. Pri tome treba imati na umu da KB Dubrava uglavnom raspolaže s jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, gdje svaka bolesnička soba ima vlastiti sanitarni čvor (tuš, WC, umivaonik), klimatizaciju i svu potrebnu bolničku infrastrukturu.

Bolnica se sastoji od 9 međusobno povezanih objekata od A do I. Svi objekti imaju ravne krovove ukupne površine 35 000 m2, a objekti su međusobno povezani dilatacijskim spojevima. Ovo uzrokuje kontinuirane poteškoće vezane za sanaciju i održavanje ovih površina, za što se izdvajaju znatna financijska sredstva.
Najviši je objekt C koji ima devet etaža i ravni krov kao najvišu etažu na kojem se nalaze strojarnice pojedinih klima postrojenja, strojarnice dizala ovog objekta te fasadna dizala. Cijela bolnica je potpuno klimatizirana načinom 100% svježi zrak, i 100% otpadni s rekuperacijom topline otpadnog zraka. Kapacitet sustava je 1.000.000m3/h ulaznog obrađenog zraka. Bolnica troši cca 370.000 m3 vode godišnje (preko 1.000 m3 dnevno). U bolnici ima cca 2.838 sanitarnih čvorova i izljevnih mjesta. Troškovi energenata i el. energije, plina i vode iznose mjesečno cca. 3.200.000 kn.

Primjena sustava financiranja koji je jedinstven za sve bolničke ustanove, a koji se zasniva na pretpostavkama i karakteristikama postojećih starih bolničkih kompleksa, rezultirala je činjenicom da u proteklih 22 godine u KB Dubrava nisu vršena potrebna ulaganja u infrastrukturu. Slična je situacija i po pitanju medicinske opreme, čija je prosječna starost puno viša od preporučene U posljednje dvije godine učinjeni su određeni pomaci u zanavljanju opreme, osobito u operacijskim salama, i na radiološkoj dijagnostici. Konačno je završeno uređenje operacijske sale na Odjelu za očne bolesti, koje je započelo daleke 2003.g. Omogućeno je izvođenje operacija na Klinici za plastičnu kirurgiju, na petom katu, što će znatno povećati radni kapacitet i broj operiranih pacijentica za zloćudnim bolestima dojke.Uloga Kliničke bolnice Dubrava u zdravstvenoj zaštiti osiguranika susjednih Županija.

Prema podacima iz 2012. godine koji se odnose na stacionarnu zdravstvenu zaštitu, u KBD je bolnički liječeno oko 25.000 osiguranika od kojih je oko 4.000 imalo prebivalište izvan Grada Zagreba i Zagrebačke županije, najviše iz Sisačko-moslavačke Županije (401) i Bjelovarsko-bilogorske (350).

Slični se podaci u istoj godini bilježe i za specijalističko-konzilijarnu zaštitu u KBD kada su usluge pružene za 400.000 pacijenata, od kojeg broja je 27.000 pacijenata imalo prebivalište izvan Grada Zagreba i Zagrebačke Županije, najviše u Sisačko-moslavačkoj (4,7000) i Bjelovarsko-bilogorskoj (2.800).

Od "SOS" do "Top Five": od KBD do KBC Dubrava

Timski i interdisciplinarni pristup predstavljaju zasade suvremenih sustava zdravstvene zaštite, znanosti i edukacije. U uvjetima tranzicijskih zemalja presudne elemente sustava zdravlja također predstavljaju stručnost, organizacija i hijerarhijska subordinacija, svojevrsni SOS kod zdravstvenog sustava koji predstavlja zdrav i čvrst temelj izgradnje kadrovskih resursa u bolničkim sustavima.

Iz cjelokupnog prethodnog teksta ovog dokumenta, a u vezi s mogućim pravcima razvoja KBD, razvidno je da akreditacijski i kategorizacijski potencijal ustanove uz njenu znanstvenu produkciju i angažiranost njenih djelatnika u nastavi na više sveučilišta i veleučilišta usmjeravaju razvoj KBD ka uvrštenju u skupinu pet kapitalnih bolnica u sustavu zdravlja RH. Štoviše, mogućnost brzog prilagođavanja formiranju ili prihvaćanju novih djelatnosti i njihovom razmještanju te fleksibilnost u racionalnom korištenju postojećeg kompleksa karakteristika su dosadašnjeg razvoja KBD što predstavlja odličnu osnovu za daljnji razvoj i prihvaćanje novih djelatnosti / kapaciteta kroz dogradnju i transformaciju KBD u KBC Dubrava.


U Zagrebu, 21.srpnja.2014.                             Sanacijski upravitelj KBD

POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(11 izvršitelja), a prema natječaju od 03. 09. 2021. godine.
Datum objave: 16. 09. 2021.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI POSLOVI NJEGE (NJEGOVATELJ)
(7 izvršitelja), a prema natječaju od 03. 09. 2021. godine.
Datum objave: 16. 09. 2021.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 15. 09. 2021.


DJELOMIČNI ISPRAVAK NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 08. 09. 2021. godine.
Datum objave: 15. 09. 2021.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. FARMACEUTSKI TEHNIČAR
(na određeno vrijeme,
1 izvršitelj)
2. KUHAR
(na određeno vrijeme,
1 izvršitelj)
3. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(na određeno vrijeme,
1 izvršitelj)
Datum objave: 08. 09. 2021.


ODLUKA
o izmjeni odluke za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR/ICA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 02. 07. 2021. godine.
Datum objave: 13. 09. 2021.


ODLUKA
o djelomično poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(11 izvršitelja), a prema natječaju od 18. 08. 2021. godine.
Datum objave: 09. 09. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 18. 08. 2021. godine.
Datum objave: 09. 09. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(11 izvršitelja), a prema natječaju od 18. 08. 2021. godine.
Datum objave: 08. 09. 2021.