RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2019. godinu) Preuzimanje

Povijest
Prof. Ivo Čupar, osnivač Klinike

Klinika za kirurgiju lica,čeljusti i usta u Zagrebu osnovana je u prosincu 1939.g., kao prva te vrste u ovom dijelu Europe i ishodište maksilofacijalne kirurgije, ali i stomatoloških struka u Hrvatskoj.

Maksilofacijalna kirurgija je mlada kirurška grana nastala tijekom Prvog svjetskog rata, a prvi centri ove specijalnosti u svijetu spominju se 1915.g. Kada je 1933.g. Klinika za uho, grlo i nos doselila u svoj sadašnji prostor na Šalati, otvoren je pri istoj stomatološki ambulatorij, zametak kasnije Stomatološke klinike i Klinike za kirurgiju čeljusti i lica. Godinu dana kasnije uređena je u okviru ORL Klinike Stanica za kirurgiju čeljusti i lica pod vodstvom Ive Čupara koji je specijalizirao stomatologiju i kirurgiju čeljusti kod Traunera u Grazu te kod Pichlera i Hofera u Beču, a u svrhu stručnog usavršavanja boravio na vodećim klinikama u inozemstvu (Prag, Pariz, Berlin, Rim). Uskoro Čupar radovima ističe značaj čeljusne kirurgije ("O značenju i današnjem stanju čeljusne kirurgije", Liječnički vjesnik broj 1, 1935), i stručnih problema ("Patologija i terapija fraktura čeljusti", Liječnički vjesnik broj 10, 1935). Godine 1936. izlazi knjiga "Kirurgija čeljusti" Šercera, Čupara i Podvinca, prvi udžbenik te struke u nas koji i prema brojnim ilustracijama ukazuje da struka već uhodano djeluje.

Zgrada na Šalati u kojoj je 15.prosinca 1939. započela radom Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

U veljači 1939.g. Čupar postaje predstojnik Stomatološke klinike te je reorganizira spajanjem polikliničkog stomatološkog odjela i bolničkog odjela za bolesti usta, zubi i čeljusti ORL klinike. U jesen iste godine Klinika useljava u novu još nedovršenu zgradu na Šalati. Liječnički vjesnik broj 12, 1939, javlja: "U novu kliničku zgradu na Šalati uselila je nedavno Klinika za bolesti usta, zubi i čeljusti. Klinika ima odjel za konzerviranje zubi, protetiku i ortodonciju te bolesnički odjel sa 15 kreveta za kirurgiju usta i čeljusti. Predstojnik klinike je doc dr Ivo čupar. Međutim tijekom II svjetskog rata zbog naglog porasta bolesnika s ozljedama lica i čeljusti, raste broj hospitaliziranih bolesnika, a Klinika zauzima veći dio zgrade tako da 1945 godine ima čak 100 bolesničkih kreveta. Istovremeno s traumatologijom, a posebice u poratnom periodu, razvija se rekonstruktivna kirurgija posttraumatskih defekata koja će u budućnosti nači svoju češću primjenu nakon operacija tumora. Godine 1941. na Kliniku dolazi dr Ritterman, a 1944 dr Branka Pilar. Po završetku rata broj kreveta se postupno smanjuje u korist Klinike za ortopediju tako da 1947 ostaje na svega 32 bolesnička kreveta. Tada Klinika ima 8 liječnika, 4 stručnog osoblja, 2 laboranta i 15 pomoćnog osoblja. 1948 godine osniva se Odontološki odsjek Medicinskog fakulteta. Do tada je stomatologija specijalizacija za liječnike, a Klinika je nastavna baza za specijalizaciju. Nastava stomatologije za dodiplomski studij se obavlja i na Klinici, no organizaciono se stomatologija sve više odvaja od maksilofacijalne kirurgije. Prema podacima koje je Čupar iznio 1949. godine, na proslavi 10-godišnjice, Klinika ima dvije cjeline, ambulantno poliklinički trakt smješten u polovici prizemlja, te bolnički odjel na II katu zgrade. Ambulantno poliklinički odjel ima ambulatorij s dva radna mjesta, stomatološku ordinaciju sa 6 radnih mjesta, zubotehnički laboratorij sa 8 radnih mjesta, te prostoriju za ambulantne operacije. Odjel za bolesnike ima 5 bolesničkih soba sa ukupno 32 kreveta, operacioni trakt s dvije operacione sale, previjalište, sobu sa rentgenskom aparaturom i "znanstveni trakt" koji uključuje histološko kemijski laboratorij, fotografski laboratorij, biblioteku, muzej, klinički arhiv i sobu predstojnika.

Klinika za kirurgiju lica,čeljusti i usta 1949.g.:

Operacijska sala
Previjalište
Bolesnička soba
Boravak za bolesnike
Klinički muzej i dijateka

Godine 1950. na Kliniku dolazi dr Barlović a 1953. dr Mikolji. Godine 1955. mijenja se naziv u Klinika za stomatologiju i maksilofacijalnu kirurgiju, a nakon što je 1962. g. osnovan Stomatološki fakultet stomatološke struke prelaze u Gundulićevu 5. Na Šalati ostaje Zavod za oralnu kirugiju kojem 1963. godine prof Miše postaje prvi predstojnik. Godine 1962 godine umire Prof Ritterman koji na Klinici kao maksilofacijalni kirurg radi od 1941. godine. U 21 godini svog rada na klinici prof Ritterman je objavio brojne radove s različitih područja struke, a u sjećanjima suradnika ostaje kao vješt operater i izvrstan dijagnostičar. Godine 1965, nakon što nastava stomatologije potpuno prelazi na Stomatološki fakultet, mijenja se naziv u Klinika za maksilofacijalnu kirurgiju. Preuređen je 2. kat Klinike. Preraspodjelom prostora i pregradnjom odjel dobiva 8 bolesničkih soba uključivo dječji odjel. Klinika ima 46 kreveta. 1972. godine Prof Čupar odlazi u mirovinu i to nakon 40 godina rada u struci i 33 godine rada u klinici koju je osnovao i u njoj utemeljio puteve stručnog razvoja takoreći u svim područjima. Objavio je 130 radova, od kojih mnoge u inozemstvu, knjigu u tri dijela "Kirurgija glave i vrata", osnovao Sekciju za maksilofacijalnu i plastičnu kirurgiju pri Zboru liječnika Hrvatske (1954), te časopis "Chirurgia maxillofacialis & plastica"(1956), a jedan je od osnivača Evropskog udruženja za maksilofacijalnu kirurgiju (1971). Od 1958. godine je redovni član JAZU. Odlaskom prof Čupara predstojnik postaje Prof Dr M. Barlović. Godine 1978. predstojnik klinike postaje Prim dr V. Mikolji. Iste godine odlazi u mirovinu Prof Dr B. Pilar-Svoboda, koja je čitav radni vijek provela u Klinici te stručnim i znanstvenim doprinosima sudjelovala u razvoju Klinike istovremeno s nastavnim obavezama na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu, na kojem vodi nastavu iz predmeta Maksilofacijalna kirurgija. U to vrijeme, početkom i sredinom 70-tih na Klinici započinju specijalizaciju dr Zajc, Knežević, Kobler, Krmpotić, Grgurević, Virag i Bagatin. Godinu dana kasnije mijenja se naziv u Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta što bolje označava djelatnosti na Klinici. Naime na Klinici rade specijalisti maksilofacijalne kirurgije koji su doktori medicine i specijalisti oralne kirurgije koji su doktori stomatologije i u svojem se radu upotpunjuju. 1981. godine umire Prof Miše koji na Klinici radi od 1949. godine, a utemeljitelj je oralne kirurgije u Hrvatskoj i predstojnik Zavoda za oralnu kirurgiju od osnivanja Stomatološkog fakulteta na kojem je u više mandata bio dekan. Kao kirurg pridonio je između ostalog razvoju kirurške protetike i predprotetske kirurgije, kao nastavnik ostavio je jedinstvenu knjigu "Oralna kirurgija", a kao učitelj generaciju oralnih kirurga na Klinici i cijeloj zemlji.

Profesor dr.sc. Mladen Barlović i prim dr. Vladimir Mikolji, dugogodišnji nositelji razvoja Klinike

1985 godine Prim Dr V. Mikolji odlazi u mirovinu, a predstojnik postaje prof dr M. Bagatin. Prim Mikolji osobito je radio na polju traumatologije i kirurgije tumora, bio je operater širokog dijapazona, ali i nezamjenjivi učitelj generacijama specijalizanata i mladih specijalista maksilofacijalne i oralne kirurgije. Godinu dana kasnije u mirovinu odlazi i Prof Dr M.Barlović, posljedni od pionira maksilofacijalne kirurgije u Hrvatskoj. Prof Barlović je osobito doprinjeo usavršavanju kirurgije rascijepa usnice i nepca, uvođenju imedijatne rekonstrukcije u kirurgiju tumora, te osnivanju centra za tumore glave i vrata (1975) kao i centra za rascjepe (1982). Bio je dugogodišnji predsjednik Katedre za maksilofacijalnu kirurgiju sa stomatologijom i jedan je od članova osnivača Evropskog udruženja za maksilofacijalnu kirurgiju.

Osamdesetih godina specijaliziraju Aljinović i Uglešić (maksilofacijalna kirurgija) te Macan (oralna kirurgija), danas profesori i voditelji. Nadogradnjom prostora na terasi zgrade na Šalati 1987 godine Klinika se proširuje na zapadno krilo trečeg kata kuda seli biblioteku, administraciju, dio arhive, sobu predstojnika te osigurava prostor za kompjutersku opremu koju smješta u posebnu prostoriju. Ispražnjeni prostor u drugom katu se koristi za smještaj bolesnika, a broj kreveta povećava na 66. Godine 1990. na čelo Klinike dolazi Prof Dr Mišo Virag, koji je i danas predstojnik Klinike. Godine 1991. agresija na Hrvatsku postavila je pred Kliniku nove zadaće: osigurati kontinuirani prihvat i adekvatno zbrinjavanje ranjenika, rješavati komplicirane ozljede kakve se do tada nisu rješavale i istovremeno osigurati normalne uvjete rada Klinike. Obzirom na kontinuirani porast broja bolesnika tijekom godina u gotovo neizmjenjenim prostornim i tehničkim uvjetima, već prije rata uvjeti rada su neadekvatni. Usprkos težini uvjeta liječenje se provodi na svjetskoj razini. U Klinici je liječeno preko 400 ranjenika u kojih je izvršeno više od 700 složenih zahvata. Prostorne mogućnosti i tehnička opremljenost na Šalati zaostaju za standardima suvremene medicine, te se u više navrata traži mogućnost proširenja i adaptacije Klinike. U to vrijeme prostor Nove bolnice, bivše Vojne bolnice u Dubravi, ima kapacitete, a istovremeno i potrebu za klinikama kako bi dolaskom pojedinaca ili kompletnih Klinika dosegao razinu Kliničke bolnice. Desetog travnja 1995 godina Klinika sa Šalate seli u tadašnju Opću bolnicu Dubrava te prestaje biti dijelom Kliničkog bolničkog centra. Uskoro, nekadašnja Vojna bolnica postaje Klinička bolnica "Dubrava". U KB "Dubrava" Klinika nastavlja rad u novim uvjetima. Po prvi puta od osnutka Klinike smještaj bolesnika je u malim sobama sa svim komforom, a na novoj lokaciji djeluju tri odjela: traumatologija, kirurška onkologija, te malformacije i deformiteti, a formiran je i odsjek za oralnu kirurgiju. Mogućnost konzilijarnih pregleda, laboratorijskih i rentgenskih analiza bitno je brža i lakša, intenzivna njega je na raspolaganju. Jednako poboljšanje je i u polikliničkom traktu sa znatno većim brojem kvaltetnijih ordinacija.

Liječnici Klinike 1985.g.
Liječnici Klinike s maksilofacijalnim i oralnim kirurzima iz cijele Hrvatske prilikom proslave godišnjice Klinike u prosincu 1990.

U Klinici se provodi nastava više kolegija, u dodiplomskoj nastavi za predmet maksilofacijalna kirurgija klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta, a za predmete maksilofacijalna kirurgija, oralna kirurgija i anesteziologija nastavna baza Stomatološkog fakulteta. Svi specijalizanti maksilofacijalne i oralne kirurgije pred specijalistički ispit borave na Klinici u trajanju do 3 godine. U KB Dubrava nastavljena je suradnja s American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) koja se akcijom Face to Face (1993) uključila u liječenje ranjenika. Američki i švicarski kirurzi, članovi AAFPRS,su od proljeća 1993. do sada u šest navrata operirali u Klinici većinom ranjenike domovinskog rata, ali i druge teške bolesnike. Pri svakom posjetu došlo je do vrijedne izmjene iskustava, a u više navrata zajedno je organiziran tečaj kojem prisustvuju maksilofacijalni i plastični kirurzi te otorinolaringolozi iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. Postoji stalan napredak međunarodne suradnje. Uz aktivno učešće djelatnike Klinike u American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) uspostavljena je izmjena liječnika sa Klinikom za maksilofacijalnu kirurgiju u Salzburgu, Minhenu i Drezdenu, te odlična suradnja sa Mariborom i Klagenfurtom. Ovdje treba naglasiti i dodatnu edukaciju iz plastične kirurgije u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana koju su do sada 3 mlađa liječnika provela u Velikoj Britaniji. Konačno, u posljednih nekoliko godina svi su liječnici bili aktivni učesnici međunarodnih kongresa ili na usavršavanju u inozemstvu. Tijekom devedesetih stvara se nova generacija, današnji nosioci struke : Predrag Knežević, Ivica Lukšić i Aleksandar Milenović (maksilofacijalna), te Perić (oralna kirurgija). Broj zaposlenih liječnika u odnosu prema broju kreveta ili broju operacija najmanji je u bolnici, a većina je specijalista u kumulativnom radnom odnosu sa KBD i fakultetom. Povodom 60 godina djelovanja, Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta nagrađena je 1999.g. Plaketom grada Zagreba.

10.travnja 1995. nazivlje je skinuto, Klinika je preselila u Dubravu
Američki kirurzi pri prvoj akciji "Face to face" (slijeva na desno dr Marineteete, dr. Hilger i dr. Frodel, u gornjem redu dr. Ness i dr. Schahovich)

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

Važna obavijest:
Zbog trenutnih tehničkih poteškoća faks za naručivanje 01/290-2991 ne radi. Molim Vas da do daljnjega koristite druge modalitete naručivanja (putem obiteljskog liječnika, online naručivanje ili na šalteru bolnice). Hvala na razumijevanju!
10.09.2019.

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRIINSTVA
(10 izvršitelja)
2. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(6 izvršitelja)
3. SPREMAČICA
(3 izvršitelja)
4. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(1 izvršitelj)
5. BOLNIČAR
(1 izvršitelj)
6. BOLNIČAR
(4 izvršitelja)
7. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja)
8. TRANSPORTNI RADNIK
(1 izvršitelj)
Datum objave: 20.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto
ADMINISTRATOR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 19.09.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 18.09.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(4 izvršitelj), prema natječaju od 30.08.2019. godine.
Datum objave: 17.09.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
doktora medicine u radni odnos na neodređeno,zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
1. NEUROLOGIJE
2. KLINIČKE FARMACIJE
3. PSHIJATRIJE
4. ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
5. PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
6. KLINIČKE RADIOLOGIJE
7. FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
8. PULMOLOGIJE
9. NEFROLOGIJE
10. HITNE MEDICINE
11. ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
12. KARDIOLOGIJE
prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 16.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos putem potpora za zapošljavanje za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE-PRIPRAVNIK
(3 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 16.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos putem potpora za zapošljavanje za radno mjesto:
ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR-PRIPRAVNIK
(6 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 16.09.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPECIJALIZANT FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
(1 izvršitelja), a prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 16.09.2019.


REZULTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR
(1 izvršitelja), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 13.09.2019.


PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika na neodređneo vrijeme zbog provođenje specijalističkog iz
REUMATOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 12.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
VATROGASNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 11.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos putem potpora za zapošljavanje na određeno vrijeme
PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE-PRIPRAVNIK
(8 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 10.09.2019.


POZIV NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 10.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 10.09.2019.


OBAVIJEST
kandidatama za specijalizaciju iz
REUMATOLOGIJE
prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 10.09.2019.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
kandidatima na natječaju za prijem na specijalištičko usavršavanje
DOKTORA MEDICINE I MAGISTRA FARMACIJE
prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 09.09.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
LABORATORIJSKI TEHNIČAR - PRIPRAVNIK I PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - PRIPRAVNIK
prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 4.09.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(5 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 04.09.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(4 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 04.09.2019.


POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelja), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 03.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(2 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 02.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR/KA
(5 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 02.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
(6 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 02.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(4 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 02.09.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
VATROGASNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 02.09.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GASTROENTEROLOG
(1 izvršitelja)
Datum objave: 30.08.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. DOKTOR DENTALNE MEDICINE-PARODONTOLOG
(1 izvršitelja)
2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(4 izvršitelja)
Datum objave: 30.08.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 27.08.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
(6 izvršitelja), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 27.08.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 27.08.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČICA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 27.08.2019.


NATJEČAJ
I. doktora medicine u radni odnos na neodređeno,zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
1. ANSTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
(2 izvršitelja)
2. ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
(1 izvršitelja)
3. FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
(1 izvršitelja)
4. HITNE MEDICINE
(5 izvršitelja)
5. KARDIOLOGIJE
(2 izvršitelj)
6. KLINIČKE RADIOLOGIJE
(2 izvršitelja)
7. NEFROLOGIJE
(1 izvršitelj)
8. NEUROLOGIJE
(3 izvršitelj)
9. PATOLOGIJA I CITOLOGIJA
(1 izvršitelj)
10. PULMOLOGIJA
(1 izvršitelj)
11. PSHIJATRIJE
(1 izvršitelj)
12. REUMATOLOGIJE
(1 izvršitelj)
II. Magistra farmacije, na određeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
1. KLINIČKE FARMACIJE-BOLNIČKO LJEKARNIŠTVO
(1 izvršitelja)
Datum objave: 23.08.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
(8 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 21.08.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(4 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 14.08.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. VATROGASNI TEHNIČAR
(1 izvršitelja)
2. ADMINISTRATOR
(1 izvršitelja)
3.POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(4 izvršitelja)
4. SPREMAČICA
(2 izvršitelja)
5. BOLNIČAR
(5 izvršitelj)
6. TRANSPORTNI RADNIK
(6 izvršitelja)
7. ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelj)
Datum objave: 14.08.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 24.07.2019. godine.
Datum objave: 09.08.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 24.07.2019. godine.
Datum objave: 09.08.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
VATROGASAC
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 24.07.2019. godine.
Datum objave: 09.08.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA-PRIPRAVNIK
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 09.08.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 09.08.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR
(9 izvršitelja), a prema natječaju od 24.07.2019. godine.
Datum objave: 09.08.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIKA/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 07.08.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 07.08.2019.


ODLUKA
djelomično poništenje natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(13 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 07.08.2019.


ODLUKA
djelomično poništenje natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(7 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 07.08.2019.


ODLUKA
djelomično poništenje natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(12 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 07.08.2019.


ODLUKA
djelomično poništenje natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR/KA
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 07.08.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
VATROGASAC
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 24.07.2019. godine.
Datum objave: 06.08.2019.


NADOPUNA POZIVA NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(9 izvršitelja), a prema natječaju od 24.07.2019. godine.
Datum objave: 06.08.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(9 izvršitelja), a prema natječaju od 24.07.2019. godine.
Datum objave: 06.08.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 24.07.2019. godine.
Datum objave: 06.08.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 24.07.2019. godine.
Datum objave: 06.08.2019.


REZULTATI TESTIRANJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATORA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 02.08.2019.


NADOPUNA POZIVA NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE - PRIPRAVNIKA
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 02.08.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE - PRIPRAVNIKA
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 01.08.2019.


ODLUKU
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 01.08.2019.


ODLUKU
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR/KA
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 01.08.2019.


ODLUKU
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(12 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 01.08.2019.


ODLUKU
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(7 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 01.08.2019.


ODLUKU
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA
(13 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 01.08.2019.


POZIV NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 30.07.2019.


IZMJENA ODLUKE
za radno mjesto:
SPREMAČICA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.06.2019. godine.
Datum objave: 25.07.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(9 izvršitelja)
2. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelja)
3. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(1 izvršitelja)
4. VATROGASAC
(1 izvršitelja)
Datum objave: 24.07.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA
(13 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 23.07.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIKA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 23.07.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(12 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 23.07.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(7 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 23.07.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 23.07.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČICA
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 23.07.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 23.07.2019.


ODLUKA
za izbor i imenovanje djelatnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Kliničkoj bolnici Dubrava za radno mjesto:
PREDSTOJNIK KLINIČKOG ZAVODA ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 22.07.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 22.05.2019. godine.
Datum objave: 11.07.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(7 izvršitelja)
2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(12 izvršitelja)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(13 izvršitelja)
5. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj)
6. BOLNIČAR
(4 izvršitelja)
7. BOLNIČAR
(1 izvršitelj)
8. SPREMAČ/ICA
(3 izvršitelja)
9. ADMINISTRATOR
(1 izvršitelj)
Datum objave: 10.07.2019.


JAVNI NATJEČAJ
za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos putem potpotra za zapošljvanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za slijedeća radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(4 izvršitelja)
3. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(3 izvršitelja)
4. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
(8 izvršitelja)
5. DENTALNI TEHNIČAR
(6 izvršitelja)
6. LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(6 izvršitelja)
Datum objave: 10.07.2019.


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje djelatnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima:
PREDSTOJNIK KLINIČKOG ZAVODA ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU (m/ž)
(1 izvršitelj)
Datum objave: 10.07.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
REFERENT ZA JAVNU NABAVU
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 19.06.2019. godine.
Datum objave: 09.07.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
Datum objave: 05.07.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GASTROENTEROLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 22.05.2019. godine.
Datum objave: 05.07.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
5. BOLNIČAR/KA
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
Datum objave: 05.07.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
Datum objave: 05.07.2019.


POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 22.05.2019. godine.
Datum objave: 04.07.2019.


ODLUKA
Poništava se djelomično natječaj za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 4.
BOLNIČAR/KA
(1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme, objavljen 05.06.2019. godine u Narodnim novinama, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje.
Datum objave: 03.07.2019.


ODLUKA
Poništava se djelomično natječaj za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 3.
SPREMAČ/ICA
(4 izvršitelja) na određeno vrijeme, objavljen 05. lipnja 2019. godine u Narodnim novinama, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje, u dijelu koji se odnosi na broj izvršitelja.
Datum objave: 03.07.2019.


POZIV NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
REFERENT ZA JAVNU NABAVU
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 19.06.2019. godine.
Datum objave: 01.07.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
KROJAČ/ICA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 01.07.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
KUHAR
(1 izvršitelj)
Datum objave: 01.07.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 01.07.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(3 izvršitelja)
Datum objave: 01.07.2019